¿Cómo decir los instrumentos musicales en chino?

2022-05-17

Español: piano

Chino: 钢琴

Pinyin: gang qin

Español: violín

Chino: 小提琴

Pinyin: xiao ti qin

Español: violonchelo

Chino: 大提琴

Pinyin: da ti qin

Español: guitarra

Chino: 吉他

Pinyin: ji ta

Español: ukelele

Chino: 尤克里里

Pinyin: you ke li li

Español: armónica

Chino: 口琴

Pinyin: kou qin

Español: flauta

Chino: 笛子

Pinyin: di zi

Español: arpa

Chino: 竖琴

Pinyin: shu qin

Español: acordeón

Chino: 手风琴

Pinyin: shou feng qin

Español: tambor

Chino: 鼓

Pinyin: gu

北京旅游网西语站


INFORMACIONES ÚTILES